Det har vi også hatt fokus på så langt i 2023. Banken har en sterk tradisjon for å dele ut gaver som fremmer allmennyttige formål og samfunnsnytte. Hovedsakelig fokuserer vi på bredde gjennom lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Banken har med dette gjennom en årrekke vært en lokal støttespiller og bidratt med betydelige beløp til lag og foreninger samt til gode prosjekter.

Etablering av Sparebankstiftelsen Skagerrak

Sparebankstiftelsen Skagerrak - Bamble og Kragerø ble etablert i desember 2022. Stiftelsen har sitt utspring fra Skagerrak Sparebank. Opprettelsen av stiftelsen skal sikre at opparbeidet kapital gjennom 170 år forblir i lokalsamfunnet og forvaltes på en god måte. Et viktig mål for stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonen og forsterke bankens samfunnsengasjement, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål i Bamble og Kragerø. 

Tildelinger på over 6 millioner kroner

Nylig ble den første runden med tildelinger gjennom Sparebankstiftelsen Skagerrak gjennomført: 51 søkere ble tildelt gaver for hele 5.475.000,-. Nesten samtidig ble tildelingen av årets gaver til allmennyttige formål i banken gjennomført. Gjennom denne ble nesten 600.000 kroner fordelt til ulike lag og foreninger.

Lokal forankring

Skagerrak Sparebank og Sparebankstiftelsen Skagerrak er lokale. Vi eies og drives lokalt. Vi som er ansatte bor lokalt og vi kjenner menneskene, lagene og foreningene lokalt. Vi er avhengige av og er utrolig stolte av å kunne være aktive for å gjøre lokalmiljøene til et bedre sted å bo. Vi skal skape positivitet og tilrettelegge for vekst ved å være engasjerte og tilgjengelige. Det har vi vært i snart 200 år og vi skal være det også fremover.

Les mer

Les mer om bankens gave- og prosjektstøttesponsoraktiviteter og Sparebankstiftelsen Skagerrak