Et eksempel for andre

Vi skal være en bevisst bank, og et godt eksempel for hvordan privatkunder og næringsliv kan bidra til økt bærekraft og ta mer samfunnsansvar. Bærekraft defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det gjelder både økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved samfunnet vårt (ESG).

Systematisk utvikling og forbedring

Vår rolle som bank setter oss i en posisjon hvor vi har mulighet til å påvirke andre til systematisk forbedring. Vi ønsker å være en bidragsyter og pådriver til verdiskaping i samfunnet gjennom å drive ansvarlig bankvirksomhet. Den rollen innebærer at vi er bevisst hvilken påvirkning produkter og tjenester vi bruker og tilbyr, kan ha på indre og ytre miljø. Videre at vi stiller krav til kunder, medarbeidere, leverandører og samfunnet ellers. På kundesiden handler dette om hvilke selskaper vi ønsker å inngå et kundeforhold med. På investerings- og fondsforvaltningssiden handler det om å avstå fra å investere i selskaper som er delaktige i handlinger som ikke er i tråd med våre retningslinjer og vårt verdigrunnlag.

Bærekraft skal gjenspeiles i den daglige driften

Å drive bærekraftig betyr at vi organiserer oss på en måte som gjør at bærekraft gjenspeiles i alle ledd i den daglige driften. Selskapets ledelse vil gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av kravene i et langsiktig perspektiv. Kunder og selskaper vi er involvert i, enten det gjelder finansiering, investering eller gjennom våre fondsleverandører, skal kjenne våre prinsipper og retningslinjer for bærekraft og etikk. De er styrende for hvordan vi arbeider i hverdagen.

Ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis sikres gjennom å integrere samfunnsansvar i alle forretningsprosesser. Alle ansatte i banken oppdateres på bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft årlig.