Gave- og prosjektstøtte i Skagerrak Sparebank

Skagerrak Sparebank er en lokalbank med lang og solid forankring i nærmiljøet. Banken har vært og skal være en aktiv bidragsyter til liv og vekst i våre lokalmiljø. Vi støtter kunder og lokalmiljø blant annet gjennom lokale gave- og prosjektutdelinger.

Banken deler ut gaver som fremmer allmennyttige formål og samfunnsnytte. Hovedsakelig fokuserer vi på bredde gjennom lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Barn og unge er en svært viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Gaver skal gis til allmennyttige formål og primært være av varig karakter.

Gjennom dette ønsker banken å:

 • gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted å bo og stimulere tilflytting til kommunen
 • skape positivitet og gjennom det være en proaktiv aktør i lokalsamfunnet
 • formidle våre verdier som er: engasjert og tilgjengelig.
 • støtte lokalt engasjement
 • bygge tillit og omdømme i lokalområdet
 • være aktive og synlige
 • skape engasjement internt
Gaver

Søk om gavemilder fra Larvik

Trenger ditt lag eller forening i Larvik økonomisk støtte? Er det et prosjekt i nærmiljøet som trenger penger for å kunne gjennomføres? Da kan du søke om en gave fra Larvikbankens overskudd.

Gavemidler i Andebu

Fra 1. februar 2024 fusjonerte Andebu Sparebank med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank, men vinteren 2024 utlyser vi gavemidler på samme måte som tidligere i Andebu - ettersom dette skal deles ut av midler fra siste års overskudd i Andebu Sparebank. 

 

 

Skagerrak Sparebank Gaver

Støtte til et prosjekt?

Har du et prosjekt du trenger midler for å kunne realisere? Du kan søke banken om slike tilskudd gjennom året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i nærmiljøet.

Vedtekter

Skagerrak Sparebank har sterke tradisjoner for å støtte lokalmiljøet rundt banken. For eksempel gjennom gaver- og prosjektstøtte fra fjorårets overskudd til allmennyttige formål.

1.Formål.

 • Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode
 • Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.
 • Prosjekter knyttet til barn- og bærekraftfokus vil få særlig oppmerksomhet.

2. Hvem kan søke?

 • Alle lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter.
 • Vi gjør oppmerksom på at idrettslag og korps som har sponsoravtaler med banken kun kan søke prosjektstøtte og ikke på gaver til allmennyttige formål.

3. Hvordan søke?

 • Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må sende en søknad der det beskrives hva det søkes på.

4.Saksbehandling.

 • Det er bankens gavekomité som vurderer søknadene. Vurderingene blir tatt ut fra bankens gavestrategi.
 • Vurderinger og tildelinger blir gjort etter at bankens generalforsamling har godkjent årsregnskapet.

5. Bruk av tildelte midler.

 • Om prosjektet ikke blir gjennomført kan banken kreve pengene tilbake.
 • Banken ønsker også å bruke aktivitetsresultatet fritt i bankens markedsføring. Dette avtales konkret med hver enkelt mottaker.
 • Det forventes ingen ytterlige gjenytelser ved gavetildelinger.

6. Avslag

 • Komitéen som behandler søknadene, vil ikke grunngi eventuelle avslag.

7. Hva støtter vi ikke?

 • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng
 • Offentlige tjenester eller næringsmål
 • Bedrifter og butikker (løpende drift)
 • Personer (til egen vinning)
 • Utgift etter regning (sende banken faktura i etterkant av et arrangement)
Skagerrak Sparebank stiftelsen

Sparebankstiftelsen Skagerrak

Vurderer ditt lag, forening eller organisasjon å søke om gave- eller prosjektmidler? Se også mulighetene hos Sparebankstiftelsen Skagerrak.
To menn sitter rundt en gammel kiste

- En motor for lokalsamfunnet

- Vi har ambisjoner om at Sparebankstiftelsen Andebu skal være en drivkraft for å utvikle gode og bærekraftige lokalsamfunn i Høyjord, Kodal og Andebu, sier styreleder John Henry Bråvold og daglig leder Bjørn Einar Grytnes.