Gavetildelinger i Skagerrak Sparebank

Skagerrak Sparebank er en lokalbank med lang og solid forankring i nærmiljøet. Banken har vært og skal være en aktiv bidragsyter til liv og vekst i våre lokalmiljø. Vi støtter kunder og lokalmiljø blant annet gjennom lokale gave- og prosjektutdelinger.

Banken deler ut gaver som fremmer allmennyttige formål og samfunnsnytte. Hovedsakelig fokuserer vi på bredde gjennom lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Barn og unge er en svært viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Gaver skal gis til allmennyttige formål og primært være av varig karakter.

Gjennom dette ønsker banken å:

 • gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted å bo og stimulere tilflytting til kommunen
 • skape positivitet, kreativitet og aktivitet og gjennom det høyne attraktiviteten i lokalsamfunnet og være en aktiv samfunnsaktør
 • formidle våre verdier som er: engasjert og tilgjengelig.
 • være en proaktiv og kreativ aktør i lokalområdet
 • støtte lokalt engasjement
 • bygge tillit og omdømme i lokalområdet
 • være aktive og synlige
 • skape engasjement internt
gutt

Søk her om gaver til allmennyttige formål 2023

Lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige prosjekter kan søke om gavetildelinger hos Skagerrak Sparebank. Frist: 10. februar 2023.

Vedtekter

Skagerrak Sparebank har sterke tradisjoner for å støtte lokalmiljøet rundt banken. For eksempel gjennom gaver- og prosjektstøtte fra fjorårets overskudd til allmennyttige formål.

1.Formål.

 • Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode
 • Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.
 • Prosjekter knyttet til barn- og bærekraftfokus vil få særlig oppmerksomhet.

2. Hvem kan søke?

 • Alle lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter.
 • Vi gjør oppmerksom på at idrettslag og korps som har sponsoravtaler med banken ikke kan søke midler gjennom denne tildelingen.

3. Hvordan søke?

 • Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må sende en søknad der det beskrives hva det søkes på.

4.Saksbehandling.

 • Det er bankens gavekomité som vurderer søknadene. Vurderingene blir tatt ut fra bankens gavestrategi.
 • Vurderinger og tildelinger blir gjort etter at bankens generalforsamling har godkjent årsregnskapet.

5. Bruk av tildelte midler.

 • Om prosjektet ikke blir gjennomført kan banken kreve pengene tilbake.
 • Banken ønsker også å bruke aktivitetsresultatet fritt i bankens markedsføring. Dette avtales konkret med hver enkelt mottaker.
 • Det forventes ingen ytterlige gjenytelser ved gavetildelinger.

6. Avslag

 • Komitéen som behandler søknadene, vil ikke grunngi eventuelle avslag.

7. Hva støtter vi ikke?

 • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng
 • Offentlige tjenester eller næringsmål
 • Bedrifter og butikker (løpende drift)
 • Personer (til egen vinning)
 • Utgift etter regning (sende banken faktura i etterkant av et arrangement)

Kontakt oss

Sparebankstiftelsen Skagerrak

Vurderer ditt lag, forening eller organisasjon å søke om gave- eller prosjektmidler? Se også mulighetene hos Sparebankstiftelsen Skagerrak.