Hopp til innholdet
Jan Kleppe med ny profil
Jan Kleppe

Bankfusjon vedtatt

Sammenslåing av Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank ble i går vedtatt.

Representantskapet/forstanderskapet/generalforsamlingen i henholdsvis Skagerrak Sparebank, Andebu Sparebank og Larvikbanken har i møter den 23. mars 2023 gitt sin tilslutning til at bankene slås sammen. Fusjonen skal etter planen tre i kraft fra 1. februar 2024. Bankene vil nå søke om de nødvendige offentlige tillatelser.

Hva betyr dette for deg som kunde?

For deg som kunde medfører dette ingen endring. Dersom fusjonen blir vedtatt blir det heller ingen store endringer fra 2024. Det er et sentralt premiss at alle ansatte skal beholde jobbene og at alle lokalkontorer skal opprettholdes. For kundene vil dette innebære at de beholder samme rådgiver som i dag.

Bakgrunn

Bakgrunnen for fusjonen av de tre lokale sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Banken skal videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft, samt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn. Den sammenslåtte banken vil også utvide sitt markedsmessige nedslagsfelt. Det er et mål for den nye banken å ha de mest fornøyde kundene og være best på personlig rådgivning. Banken skal ha kompetanse og profesjonalitet som en regionbank og kundeomsorg, lokalkunnskap og smidighet som en mindre lokalbank.

Ledende lokalbank 

Målet er å skape en ledende lokalbank i Vestfold og Telemark. Basert på bankenes regnskaper i tredje kvartal 2022 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på ca. 34 milliarder kroner og 150 årsverk. 

Etter intensjonsavtalen vil Skagerrak Sparebank være juridisk overtakende bank. Den sammenslåtte bankens navn vil være Skagerrak Sparebank, og banken skal ha forretningsadresse i Porsgrunn.

Nye sparebankstiftelser

Bankene har etablert eller vil etablere sparebankstiftelser. Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø er stiftet i 2022. Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu vil bli stiftet i forbindelse med fusjonen gjennom å konvertere deler av grunnfondskapitalen i bankene til eierandelskapital, og overføre denne kapitalen til de nye stiftelsene. Formålet til stiftelsene vil være å dele ut gaver til allmennyttige formål og ivareta et langsiktig eierskap i banken. Bankenes gavemidler forblir således i de tre bankenes nedslagsfelt.