Hopp til innholdet
Banksjefer
F.v. Børre Grovan, Jan Kleppe og Joachim Steinsett

Mulig sammenslåing med Larvikbanken og Andebu Sparebank

Styrene i Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank har den 9. november signert en intensjonsavtale om sammenslåing av bankene

Bankene vil nå arbeide videre med en fusjonsavtale som kan behandles i forstanderskap/generalforsamling i slutten av mars. En eventuell fusjon vil tidligst tre i kraft fra 2024.

For deg som kunde medfører dette ingen endring. Dersom fusjonen blir vedtatt blir det heller ingen store endringer fra 2024. Det er et sentralt premiss at alle ansatte skal beholde jobbene og at alle lokalkontorer skal opprettholdes. For kundene vil dette innebære at de beholder samme rådgiver som i dag.

Bakgrunn

Bakgrunnen for drøftelsene om en fusjon av de tre lokale sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Banken skal videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft, samt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn. Den sammenslåtte banken vil også utvide sitt markedsmessige nedslagsfelt. Det er et mål for den nye banken å ha de mest fornøyde kundene og være best på personlig rådgivning.  Banken skal ha kompetanse og profesjonalitet som en regionbank og kundeomsorg, lokalkunnskap og smidighet som en mindre lokalbank. 

Ledende lokalbank 

Målet er å skape en ledende lokalbank i Vestfold og Telemark. Basert på bankenes vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på ca. 34 milliarder kroner og 150 årsverk. 

Etter intensjonsavtalen vil Skagerrak Sparebank være juridisk overtakende bank. Den sammenslåtte bankens navn vil være Skagerrak Sparebank, og banken skal ha forretningsadresse i Porsgrunn. 

Nye sparebankstiftelser

Bankene vil etablere sparebankstiftelser. Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø er besluttet opprettet, men avventer fortsatt nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet før etablering. Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu vil bli stiftet i forbindelse med fusjonen gjennom å konvertere deler av grunnfondskapitalen i bankene til eierandelskapital, og overføre denne kapitalen til de nye stiftelsene. Formålet til stiftelsene vil være å dele ut gaver til allmennyttige formål og ivareta et langsiktig eierskap i banken. Bankenes gavemidler forblir således i de tre bankenes nedslagsfelt.

Den nye bankens ledelse

  • Adm. banksjef, Jan Kleppe (i dag adm. banksjef i Skagerrak Sparebank).
  • Viseadm. banksjef, Joachim Steinsett (i dag adm. banksjef i Larvikbanken).
  • Banksjef for finans, økonomi og administrasjon, Børre Grovan (i dag adm. banksjef i Andebu Sparebank)

Det vil videre bli innstilt på:

  • Are Stokstad, styreleder i den sammensluttede banken (i dag styreleder i Larvikbanken).
  • Roy Vardheim, nestleder i styret (i dag styreleder i Skagerrak Sparebank).
  • Generalforsamlingen vil bestå av 24 medlemmer, hvorav ni innskytervalgte, ni egenkapitalbeviseiervalgte og seks ansattvalgte. Lederen av generalforsamlingen vil bli valgt av Andebu Sparebank.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring

Bankene vil igangsette en gjensidig selskapsgjennomgang og nærmere forhandlinger om vesentlige vilkår. Det legges opp til at styrene vil signere en fusjonsplan i løpet av februar 2023 og at de respektive bankenes generalforsamling/representantskap/forstanderskap behandler denne innen utgangen av Q1 2023 med påfølgende søknad om godkjenning fra myndighetene. En sammenslutning vil da kunne være effektiv fra 01.02.2024.

En sammenslåing er blant annet betinget av tilfredsstillende selskapsgjennomganger og godkjennelse av fusjonsplan i bankenes respektive styrer og generalforsamling/representantskap/ forstanderskap samt nødvendige godkjennelser fra myndigheter og kontraktsparter.