Hopp til innholdet

Eika Spar

Fondet er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden fordelt likt mellom norske, nordiske og globale selskaper, og passer for deg som har en tidshorisont på sparingen din på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Månedsrapport for Eika Spar

Eika Spar er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden notert på børs eller regulerte markedsplasser. Normalt er fondet investert med en fordeling på 1/3 norske aksjer, 1/3 nordiske aksjer og 1/3 globale aksjer. Eika Spar hadde en avkastning på +2,11 % i mai måned, hvilket er 0,31 % bedre enn referanseindeksen som endte opp 1,80 %. Fondet er med det 1,84 % foran sin referanseindeks hittil i år.

Eika Spar Makro

Det globale aksjemarkedet steg i mai etter en liten korreksjon i april. MSCIs verdensindeks steg +4.5 %, det amerikanske markedet (S&P500) steg +5.0 %, og i Europa steg de tre største markedene Frankrike (CAC 40), Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) henholdsvis +1,6 %, +3,2 % og +2,0 %. I Asia steg Japan (Nikkei) +0,2 %, Hong Kong (Hang Seng) +2,5 % og Australia (S&P/ASX 200) +1,1 %. Alle tall i lokal valuta. Imidlertid styrket norske kroner seg markant mot dollar i mai (+5,9 %), slik at markedsavkastningen målt i norske kroner endte svakt negativt.

Amerikansk økonomi går fortsatt bra, drevet av et sterkt arbeidsmarked som understøtter husholdningenes forbruk, og høy investeringstakt spesielt innenfor teknologi-sektoren. Selv om inflasjonen har kommet betraktelig ned fra toppen, bidrar fortsatt sterke makrotall til at den amerikanske sentralbanken har satt de forventede rentekuttene på vent. I Europa har imidlertid rentekuttene startet med ett kutt fra den svenske sentralbanken som forventes å følges opp med et kutt også fra den europeiske sentralbanken på deres møte i juni. Inflasjonsbildet i Europa likner på det amerikanske, men lavere vekst gjør at man i Europa er mer tilbøyelige til å lempe på pengepolitikken. I Kina forsøker myndighetene å stabilisere eiendomsmarkedet ved å stimulere lokale myndigheter og andre til å kjøpe usolgt eiendom, samtidig som den økonomiske veksten skal holdes oppe gjennom rask økning i avansert industriproduksjon. Manglende innenlands etterspørsel gjør imidlertid at eksporten økes, noe som møtes med skepsis og import-toll fra vestlige land som mener Kina driver med skjulte subsidier.

Oljeprisen falt ca. 5 USD per fat i mai. Risikopremien knyttet til den spente situasjonen i Midtøsten har avtatt, og de siste lagertallene indikerer at oljemarkedet er mindre stramt enn for ett par måneder siden. Gassprisen har imidlertid gått kraftig opp i løpet av måneden. Etterspørselen i Europa er fremdeles svak og fallende, men Asia drevet av Kina har kommet sterkt tilbake. Europeiske gasspriser er på bakgrunn av dette opp 15-20 % i mai. Dette har mere enn motvirket fallet i olje for flere av de norske energiselskapene.

Eika Spar Aksjer

Global 

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på -0,11 % målt i norske kroner som var 0,90 % høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på -1,01 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 12,54 % som er -0,64 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 13,18 %.

Norge

Kongsberg Gruppen var sterkeste absolutte bidragsyter i mai. Selskapet skal ha kapitalmarkedsdag 4. juni, og markedet forventer at selskapet skal løfte fremtidsutsiktene betydelig. Markedet forventer at selskapet skal ekspandere ut i flere land, bygge ut eksisterende produksjonslinjer og automatisere driften. Markedet har dermed høye forventninger til kapitalmarkedsdagen, og aksjekursen endte opp hele 15,70 % i mai.

Schibsted var også sterk i mai. Selskapet kunngjorde at de betaler ut 18 milliarder kroner i utbytte i juni måned, og fristen for å få med seg godtgjørelsen var 31. mai – dette skapte to effekter. Først solgte utenlandske investorer som må betale utbytte på kildeskatt. Deretter kjøpte norske investorer som ville ha med seg utbytte. I sum endte aksjen opp 15,91 % i mai.

Lagerløsningsselskapet Autostore hadde en svak kursutvikling gjennom mai. De solgte ned en del av beholdningen sin i midten av februar og låste aksjene sine til midten av mai. 

Norden 

Frontline bidro positivt med en oppgang på 13,5 % til tross for at de rapporterte første kvartals-inntjening noe under forventningene. Nye handelsmønster og begrenset tilbudsvekst gjør at utsiktene til høy inntjening fortsetter å være gode. Rockwool, en dansk produsent av isolasjonsprodukter, var opp 18 % målt i norske kroner etter at selskapet meldte om sterkere marginer enn ventet i første kvartal. Salgsveksten har overrasket positivt i USA og selskapet virker nå mer optimistisk rundt trendene i Europa.

På den negative siden var lastebilprodusenten Volvo ned 2 % målt i norske kroner. Nedgangen kan forklares med noe svakere ordreinngang i både Europa og USA. Vi har nylig diskutert dette med selskapet som peker på at det blir lettere å optimere produksjonen, og dermed marginene, i et noe roligere marked. Helseselskapene Novo Nordisk og AstraZeneca var ned henholdsvis 1 og 3 % i mai. Nyhetsbildet for begge selskaper fortsetter å være positivt, men oppgangen tok en pause i mai. Hittil i år er Novo Nordisk opp 36 % og Astra er opp 21,9 %, målt i norske kroner.

Vinnere

  • Schibsted ASA -A +21,56 %
  • Rockwool International AS +17,83 %
  • Frontline Ltd. + 13,56 %                                                                                                                                                 

Tapere

  • Rvrc Holding AB -16,46 %
  • Skanska AB – B -5,01 %
  • Astra Zeneca -3,01 %                                   

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

 

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.